Tag: HMN-416

Kẻ biến thái trên tàu lại là bố dượng

Kẻ biến thái trên tàu lại là bố dượng. Victoria đã ở với chúng tôi vài ngày và tôi phải đưa ra quyết định. Tôi đã xin nghỉ làm vài ngày để sắp xếp trật tự trong nhà, trước hết và với sự cộng tác không thể thay đổi của...