Tag: FSDSS-570

Đừng làm vậy nữa mà tiền bối!

Đừng làm vậy nữa mà tiền bối! và tôi đã có những cuộc gặp riêng với anh ấy và mẹ anh ấy, và cũng có những cuộc gặp mà ba chúng tôi bày tỏ quan điểm của mình. Và những cuộc họp đó như thế nào.... Tôi siêu sừng. Như bạn...